Atviro universiteto skaitmeninė strategija


Studijos ir negalia Vilniaus universitetas siekia sudaryti lygias galimybes studijuoti ir dirbti visiems bendruomenės nariams Vilniaus universitetas yra atviras ir deda pastangas užtikrinti tinkamas studijų sąlygas studentėms ir studentams su negalia: Investuojama atviro universiteto skaitmeninė strategija Universiteto aplinkos pritaikymą; Suteikiamos galimybės naudotis įvairiomis kompensacinės technikos priemonėmis, kurios padeda studijų procesą pritaikyti pagal individualius poreikius; Studentams ir studentėms, turintiems negalią, suteikiama galimybė naudotis lankstesnėmis atsiskaitymo formomis, individualizuoti studijų procesą pagal dėl negalios kylančius poreikius.

Studentei -ui pageidaujant, neįgaliųjų reikalų koordinatorė parengia rekomendacijas dėl studijų pritaikymo pagal dėl negalios kylančius poreikius; Studentėms -ams ir dėstytojoms -ams teikiamos konsultacijos studijų prieinamumo klausimais; Pagal poreikį Universiteto bendruomenei organizuojami seminarai ir kiti renginiai negalios tematika.

atviro universiteto skaitmeninė strategija

Jei esate būsima -s ar esama -s studentė -as ir turite negalią, įskaitant ir psichikos, autizmo spektro, atviro universiteto skaitmeninė strategija ar mokymosi sutrikimų, dėl kurių studijų metu gali kilti individualiųjų poreikių, maloniai prašome užpildyti šią anketą iki prasidedant semestrui.

Neįgaliųjų reikalų koordinatorė su Jumis susisieks ir galėsite aptarti Jūsų individualiųjų poreikių užtikrinimą. Negalią turinčius studentus ir studentes skatiname aktyviai reikšti savo poreikius ir apie juos informuoti kuo anksčiau — tik abipusio dialogo būdu galėsime užtikrinti studijų prieinamumą ir sudaryti sąlygas visapusiškai, veiksmingai ir lygiai su kitais asmenimis dalyvauti studijų procese. Studijų proceso prieinamumas Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir sudaryti tinkamas studijų sąlygas studentėms -ams su negalia, Atviro universiteto skaitmeninė strategija universitetas atsižvelgia į dėl negalios studijų kontekste kylančius individualiuosius poreikius.

Studentėmis -ais su negalia laikomi turinčios -ys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie, sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis, gali trukdyti visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje ir studijuoti lygiai su kitomis -ais. Todėl negaliai priskiriami ir ilgalaikiai psichikos, atviro universiteto skaitmeninė strategija spektro, dėmesio ar mokymosi sutrikimai disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija ir kt. Vilniaus universiteto studijų nuostatuose numatyta, jog studentėms -amsturintiems negalią arba laikiną sveikatos sutrikimą, pateikus tai įrodančius dokumentus kai kurie studijų proceso aspektai studijų aplinka, studijų medžiaga ir kt.

Studijų individualizavimo pagal individualiuosius poreikius, kylančius dėl negalios, tvarkos aprašas, patvirtintas m.

Эпонине стало нехорошо: от странных запахов, обличий и долгой ходьбы. Ей казалось, что она вот-вот упадет в обморок, поэтому Арчи останавливался через каждые пятьдесят метров. Наконец, они вошли в одни из ворот, и октопауки отвели людей к назначенному месту. В секции, отведенной людям, оказалось всего одно сидячее место. Впрочем, на всем стадионе сидела только одна Эпонина.

Studentės -ai kuo anksčiau, iki semestro pradžios kreipiasi į neįgaliųjų reikalų koordinatorę užpildydami anketą. Anketos duomenys yra konfidencialūs ir neperduodami be studentės -o sutikimo.

Individualaus susitikimo metu įvertinami dėl negalios kylantys individualieji poreikiai, paprašoma pateikti juos pagrindžiančius dokumentus.

atviro universiteto skaitmeninė strategija

Neįgaliųjų reikalų koordinatorė, studentei -ui pageidaujant, kamieniniam akademiniam padaliniui rekomenduoja konkrečius studijų individualizavimo būdus ir patvirtina, jog yra susipažinusi su dokumentais, įrodančiais studentės -o negalią. Pagal neįgaliųjų reikalų koordinatorės rekomendaciją kamieniniai akademiniai padaliniai visam studijų laikotarpiui jei nenurodyta kitaip patvirtina studijų individualizavimo planą.

Studijų individualizavimo būdai Kiekvieno asmens negalia ir dėl jos kylantys poreikiai yra atviro universiteto skaitmeninė strategija, todėl kiekvienu atviro universiteto skaitmeninė strategija ieškoma labiausiai tinkamų studijų proceso individualizavimo būdų. Individualizavimo būdai išskiriami į tris pagrindines sritis: studijų aplinka, paskaitos ar kiti kontaktiniai užsiėmimai, studijų pasiekimų vertinimas.

Dažniausiai taikomi studijų individualizavimo būdai: Atitinkamo padidinto šrifto taikymas atsiskaitymuose; Laiko, skirto atsiskaitymams terminų pailginimas; Medžiagos pateikimas prieinamu formatu; Fizinės aplinkos pritaikymas arba tvarkaraščių koregavimas pagal auditorijų prieinamumą; Atskiros auditorijos suteikimas atsiskaitymų metu.

Esant poreikiui, studentės -ai savanorės -ai gali pažangios pasirinkimo sandorių strategijos individualią pagalbą palydėti, įveikti pasitaikančias fizines kliūtis, išmokti orientuotis naujoje aplinkoje ir kt. Apie dėl negalios kylančius individualiuosius poreikius administraciją būtina informuoti kuo anksčiau, kad būtų galima tinkamai tam pasiruošti.

Todėl studenčių -tų prašome anketą užpildyti kaip įmanoma anksčiau, iki semestro pradžios. Finansinės pagalbos priemonės Studentai -ėsturintys 45 proc. atviro universiteto skaitmeninė strategija

Tavo komentaras

Tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti — EUR už kiekvieną semestrą, studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose. Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti — iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama ,00 EUR dydžio išmoka.

Reklama Beveik dveji metai intensyvaus darbo, dešimtys posėdžių darbo grupėje, formalių ir neformalių susitikimų, aptarimų, siūlymų ir apibendrinimų — tokia ką tik parengtos ir viešai paskelbtos Klaipėdos universiteto plėtros strategijos metams nematomoji pusė. Dokumentas, jau patvirtintas KU Tarybos, rytoj, sausio 6-ąją bus viešai pristatomas Universiteto bendruomenei. KU plėtros strategijos rengime aktyviai dalyvavęs KU rektorius prof.

Bet kokio lygio negalią turintys, valstybės finansuojamoje vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai -ės yra atleidžiami nuo krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą. Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu  gali būti atleidžiami nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.

Strategija

Stojant į Vilniaus universitetą, negalią turintys asmenys gali būti atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio. Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą bei dokumentą, įrodantį 45 proc. Finansinės pagalbos priemonės, išskyrus socialinę stipendiją, skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas atviro universiteto skaitmeninė strategija sąlygas: Turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 proc.

Aukštojoje mokykloje pirmą kartą išskyrus studentus su negalia, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti studijuoja: pagal pirmosios pakopos bakalauro studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; pagal antrosios pakopos magistrantūros studijų programą; pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečiojoje pakopoje doktorantūroje.

Studijos ir negalia

Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir arba aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų. Finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti ir tikslinės išmokos studijų prieinamumui didinti yra skiriamos vienam semestrui. Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 atviro atviro universiteto skaitmeninė strategija skaitmeninė strategija dienų nuo kiekvieno semestro pradžios Vilniaus universiteto Studijų administravimo skyriui turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo atviro universiteto skaitmeninė strategija kopiją.

Rudens semestrui — nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija Studijų administravimo skyriui turėtų būti pateikta kuo skubiau.

Studentai, turintys teisę gauti išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, gali už studijas sumokėti EUR mažesnę studijų įmoką. Pilną studijų semestro kainą sumokėję studentai kas atviro universiteto skaitmeninė strategija teikia prašymą dėl studijų įmokos grąžinimo. Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos atviro universiteto skaitmeninė strategija studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas išskyrus rezidentūrąstudijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. Padalinių prieinamumas ir kompensacinės technikos priemonės Padalinių prieinamumas Vilniaus universitetas jau daugelį metų nuosekliai siekia padidinti fizinės aplinkos prieinamumą judėjimo ir regos sutrikimų turintiems asmenims.

Klaipėdos universiteto plėtros strategijos 2021-2030 pristatymas

Kiekvienais metais yra vykdomi padalinių infrastruktūros pritaikymai pagal išreikštus negalią turinčių asmenų poreikius arba paties Universiteto planinius darbus. Labiausiai prieinami judėjimo negalią turintiems asmenims yra Filosofijos ir Istorijos fakultetai, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas bei naujai pastatyti Gyvybės mokslų, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų bei Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrai.

Bendruomenei pristatoma Klaipėdos universiteto plėtros dešimtmečio strategija

Iš dalies pritaikytais judėjimo negalią turintiems asmenis laikomi TeisėsFizikosEkonomikos ir verslo administravimo ir Komunikacijos fakultetai. Matematikos ir informatikos fakultetas judėjimo svarbiausia dvejetainių parinkčių strategija turintiems asmenims pritaikytas nėra, tačiau jo padalinyje Didlaukio g.

atviro universiteto skaitmeninė strategija

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras prieinamas judėjimo negalią turintiems asmenims. Universiteto centrinėje bibliotekoje įrengti nuožulnūs laiptiniai keltuvai į Centrinius rūmus galima patekti mobiliu laiptų kopikliu ar padedant atviro universiteto skaitmeninė strategija darbuotojams.

Chemijos ir geomokslų fakultetas

Į pirmąjį Centrinių rūmų aukštą galima patekti ir iš Didžiojo kiemo. Universitetas kviečia negalią turinčius asmenis drąsiai domėtis, atvirai klausti ir reikšti savo poreikius, nes tik tokiu būdu bus galima garantuoti tinkamą studijų sąlygų sudarymą.

Dėl detalios informacijos apie fizinės aplinkos prieinamumą, kreipkitės į neįgaliųjų reikalų koordinatorę arba.

atviro universiteto skaitmeninė strategija

Prieinamumas Centriniuose rūmuose Į Centrinių rūmų pirmąjį aukštą riboto judumo asmenims galima patekti pasinaudojus nuožulniu laiptiniu keltuvu iš M. Sarbievijaus į Didįjį kiemą. Nors dėl sudėtingo senųjų pastatų išplanavimo visas patalpas pritaikyti sudėtinga, universitetas deda pastangas pritaikyti vis daugiau Centrinių rūmų erdvių.

Esant poreikiui patekti į antrąjį Centrinių rūmų aukštą ar biblioteką nuo rūbinės pirmajame aukšte veda 5 laiptai žemyn šiuo metu galima pasinaudoti mobiliu laiptų kopikliu ar atviro universiteto skaitmeninė strategija apsaugos darbuotojų pagalbos.

Теперь налеты происходили ежедневно. Более чем половина потолка Изумрудного города была уничтожена. Бомбы падали почти на каждый район города.

Centrinėje bibliotekoje įrengti nuožulnūs laiptiniai keltuvai, kuriais galima patekti į Filosofijos, Lituanistikos ir kitas skaityklas. Norint pasikonsultuoti dėl VU Centrinių rūmų prieinamumo ar išsikviesti pagalbą pvz. Kompensacinės technikos priemonės Chemijos ir geomokslų fakultetas Chemijos ir geomokslų fakultetas Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu. Programinė įranga WintalkerVoice v. Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.