Jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys


Drauge su pablogėjusia padėtimi pasaulyje, politiniai pokyčiai Jordanijoje labai paveikė išorės pajamas ir suvaržė viešuosius finansus. Sumažėję turistų ir TUI srautai, išaugusios tarptautinės energijos kainos ir nuolatiniai gamtinių dujų tiekimo iš Egipto sutrikimai, privertę Jordaniją vietoj iš Egipto importuojamų dujų elektros gamybai naudoti brangesnį kurą, stabdė augimą ir gerokai pablogino mokėjimų balansą bei fiskalinę būklę.

Jordanijai taip pat pakenkė sustiprėjusi Sirijos krizė, visų pirma dėl pabėgėlių srautų ir susijusių fiskalinių pasekmių. Nors iki šiol Jordanijai pavyko išlaikyti makroekonominį stabilumą, be kita ko, didelėmis fiskalinės konsolidacijos pastangomis ir pasinaudojus finansine užsienio pagalbos teikėjų parama, mokėjimų balanso ir finansavimo poreikiai tebėra dideli.

Pirmąjį m. Atsižvelgdama į blogėjančią ekonominę situaciją ir perspektyvas, m. Jordanijos vyriausybė paprašė ES mln.

EUR makrofinansinės pagalbos. Komisija ketina pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl makrofinansinės pagalbos Jordanijos Hašimitų Karalystei, kuri būtų suteikta vidutinės trukmės paskolos forma ir neviršytų mln. Šis pasiūlymas pagrįstas SESV straipsniu.

ES makrofinansinė pagalba padėtų patenkinti įgyvendinant TVF programą likusius Jordanijos išorės finansavimo poreikius m. Makrofinansinė pagalba padėtų Jordanijai šalinti užsilikusias Arabų pavasario ir jos energetikos sektoriaus patirtų išorės sukrėtimų ekonomines pasekmes. Ji sumažintų ekonomikos trumpalaikius mokėjimų balanso ir fiskalinius sunkumus, padėtų įgyvendinti su TVF ir Pasaulio banku suderintas koregavimo ir reformų programas, taip pat reformas, suderintas pagal ES biudžeto paramos operacijas įskaitant 40 mln.

Siūloma pagalba skatintų taikyti politikos priemones, skirtas viešųjų finansų valdymui ir mokesčių reformai gerinti, tuo pačiu stiprinant socialinio saugumo tinklą be kita ko, tikslingiau panaudojant praėjusį lapkritį įdiegtą pinigų pervedimo sistemą siekiant kompensuoti namų ūkiams energetikos subsidijų sistemos reformos poveikįpriemones, skirtas reglamentavimo sistemai ir investicijų klimatui gerinti, taip pat reformas, skirtas nedarbui mažinti ir dalyvavimui darbo rinkoje, visų pirma moterų dalyvavimui, skatinti.

Siūloma makrofinansinė pagalba atitinka politinius ir finansinius ES pažadus, duotus Jordanijos valdžios institucijoms m. ES ir Jordanijos darbo grupės susitikime.

Siriją ir jai priklausančią dalį dabartinės Jordanijos užėmė romėnai. Krašto pietinėje dalyje 3 a.

Ji taip pat atitinka naujosios pietinio Viduržemio jūros regiono partnerystės, pasiūlytos Didžiojo aštuoneto G8 aukščiausio lygio susitikime Dovilyje, tikslus ir naujosios Europos kaimynystės politikos gaires.

Tai taip pat parodytų kitoms regiono šalims, kad ES yra pasirengusi ekonomiškai sunkiu metu remti tokias šalis kaip Jordanija, pradedančias eiti politinių reformų keliu. Tokiomis aplinkybėmis Komisija mano, kad politinės ir ekonominės sąlygos, taikomos siūlomo dydžio ir pobūdžio makrofinansinei pagalbai, yra tenkinamos. Jordanijos ekonominės sąlygos blogėja.

jordanija ir pasaulio prekybos sistema  arabų šalių pavyzdys

Šios aplinkybės turėjo neigiamo poveikio dviem pagrindinėms išorinėms ekonominio augimo varomosioms jėgoms — pajamoms iš turizmo ir tiesioginėms užsienio investicijoms TUI.

Be to, dažni dujų tiekimo iš Egipto sutrikimai privertė vyriausybę vietoj dujų importuoti brangesnę naftą, ir dėl to gerokai išaugo importo išlaidos[1]. Neigiami išorės sukrėtimai prisidėjo prie didelio fiskalinio ir išorės disbalanso susidarymo. Tokiomis aplinkybėmis, po stipraus ekonomikos augimo, — m.

Vėl išaugus pajamoms iš turizmo ir nepaisant prastų kasybos ir statybos sektorių rezultatų, m. Numatoma, kad m. Vartotojų kainų infliacija m. Tikimasi, kad m. Nuo m. Dėl minėtų sukrėtimų išorės pozicija nuo m. Iki m. Tačiau prognozuojama, kad m.

Jums taip pat patiks

TUI trūkumas — m. USD ir dar sparčiau mažėjo visus m. USD vos daugiau nei 3 mėnesių importas. Dėl m.

jordanija ir pasaulio prekybos sistema  arabų šalių pavyzdys

Nors m. Siekdama sumažinti skolą ir galimus išorės srautų trūkumus, m. Tikslas — m. Tačiau šį sprendimą, kuris yra TVF programos struktūrinis tikslas, iš pradžių sustabdė Karalius. Nors dėl šių priemonių lapkričio viduryje kilo rimtų socialinių protestų, Vyriausybė kuro kainų koregavimus paliko. Kaip pažymėta bendrame dialoge dėl ekonominių reformų, kurį praėjusį spalį surengė Komisija kartu su Jordanijos valdžios institucijomis, daugelyje svarbiausių reformų sričių Jordanija padarė didelę pažangą.

Reforma apima energijos kainų koregavimą, planus diversifikuoti energijos tiekimą, priemones, skirtas moterų dalyvavimui darbo rinkoje paskatinti, MVĮ finansavimo galimybių didinimo programas ir teisės aktų dėl pajamų apmokestinimo, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių ir socialinio saugumo reformos pateikimą parlamentui.

Tačiau dar reikia išspręsti daug struktūrinių reformų uždavinių. Kaip minėta, m.

  • Iranas – Vikipedija
  • Pajamos iš turizmo sudarė ,1 mln.
  • Dvejetainių parinkčių šablonas
  • EUR-Lex - PC - LT

TVF valdyba patvirtino 2 mlrd. Pagal programą numatomas priemonių rinkinys, skirtas augimui didinti kartu mažinant jautrumą išoriniams sukrėtimams, visų pirma reformuojant energijos subsidijų sistemą, NEPCO padengiant savo sąnaudas ir skatinant energijos tiekimo diversifikavimą.

jordanija ir pasaulio prekybos sistema  arabų šalių pavyzdys

Taip pat pagal programą numatoma konsoliduoti fiskalinį sektorių veiksmingai racionalizuojant mokesčių sistemą, gerinant mokesčių administravimą ir mažinant išlaidas. Remiantis vėliausiomis turimomis TVF projekcijomis, numatoma, kad išorės finansavimo deficitas TVF programos laikotarpiu — m. USD, daugiausia dėl didelio nors ir mažėjančio einamosios sąskaitos deficito ir poreikio atkurti oficialias užsienio valiutos atsargas. Kadangi m. Atmetus išmokas pagal rezervinį susitarimą ir Pasaulio banko pagal vystymosi politiką suteiktą paskolą, tuos trejus metus Jordanijoje išliks 4,1 mlrd.

Dvišaliai santykiai buvo dar labiau sustiprinti pagal ES Europos kaimynystės politiką, be kita ko, m. Be to, Jordanija yra pirmoji Viduržemio jūros regiono šalis partnerė, su kuria ES vedė technines derybas dėl aukštesnio lygio statuso.

52012DC0022

Ji taip pat priklauso Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungai. 5 lygio opcionų prekyba ryšiai su ES taip pat yra svarbūs. Kaip minėta, siekdama sustiprinti Jordanijos integraciją jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys ES bendrąją rinką ES pasiūlė Jordanijai dalyvauti derybose dėl glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos.

Apibendrinant, nors Jordanijos kelyje į jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys demokratiją pasitaiko sunkumų ir išlieka neužtikrintumo, šalis padarė nemažą pažangą vykdydama politinę ir ekonominę reformą, o tarp ES ir Jordanijos sukurtas stiprus dvišalių santykių pagrindas.

jordanija ir pasaulio prekybos sistema  arabų šalių pavyzdys

Nuo Arabų pavasario pradžios ES įvairiomis progomis yra išreiškusi pasižadėjimą remti Jordaniją šiai įgyvendinant ekonominę ir politinę reformą. Iš tiesų, ES įsipareigojimas remti Jordanijos politinę ir ekonominę reformą buvo pagrindinė m.

Amane surengto ES ir Jordanijos darbo grupės susitikimo tema. Siūlymas teikti makrofinansinę paramą atitinka ES įsipareigojimą remti Jordanijos ekonomines ir politines permainas. Jis taip pat atitinka MFP gaires, pateiktas m. Visų pirma, kaip išsamiau paaiškinta prie Komisijos pasiūlymo pridėtame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente, pasiūlymas atitinka šiuos principus: išskirtinio pobūdžio, politinių prielaidų, papildomumo, susietumo su sąlygomis ir finansinės drausmės.

Visu MFP laikotarpiu Komisija ir toliau stebės ir vertins, kaip laikomi šių kriterijų, įskaitant politinių prielaidų vertinimą glaudžiai bendradarbiaujant su Europos išorės veiksmų tarnyba. Rengdamos šį pasiūlymą dėl makrofinansinės pagalbos, Komisijos tarnybos konsultavosi su Tarptautiniu valiutos fondu ir Pasaulio banku, kurie jau įgyvendina plataus masto finansavimo programas. Prieš pateikdama pasiūlymą dėl makrofinansinės pagalbos, Komisija konsultavosi su Jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys valstybėmis narėmis Ekonomikos ir finansų komitete.

Komisija taip pat nuolat palaikė ryšius su Jordanijos valdžios institucijomis.

Naršymo meniu

Ji padės didinti viešųjų finansų valdymo veiksmingumą ir skaidrumą, skatinti fiskalines reformas, kuriomis būtų gerinamas mokesčių surinkimas ir mokesčių sistemos progresyvumas, remti pastangas stiprinti socialinės apsaugos tinklą, skatinti darbo rinkos reformas skirtas nedarbui mažinti ir dalyvavimui darbo rinkoje, visų pirma moterų dalyvavimui, skatinti ir padėti priimti priemones, skirtas prekybos ir investicijų reglamentavimo sistemai gerinti.

EUR vertės makrofinansinę pagalbą vidutinės trukmės paskolos forma. Ši pagalba padės patenkinti likusius Jordanijos išorės finansavimo poreikius — m. Pagalbą planuojama išmokėti dviem dalimis ir, atsižvelgiant į neatidėliotinus finansavimo poreikius, šiek tiek didesnę dalį išmokėti pirmu mokėjimu.

Pirmąją dalį numatoma išmokėti m. Antra dalis, kuri bus išmokama su sąlyga, kad įgyvendinta keletas politikos priemonių, galėtų būti išmokėta m.

52013PC0242

Pagalbą administruos Komisija. Bus taikomos konkrečios nuostatos dėl sukčiavimo ir kitų pažeidimų prevencijos, atitinkančios Finansinį reglamentą. Kaip įprasta teikiant makrofinansinę pagalbą, mokėjimai turėtų būti atliekami tik jei su TVF pasirašytame rezerviniame susitarime numatytų programos peržiūrų rezultatai yra teigiami.

Be to, Komisija ir Jordanijos valdžios institucijos susitarimo memorandume turėtų susitarti dėl konkrečių struktūrinių reformų priemonių. Komisija sieks struktūrinių reformų, skirtų bendram makroekonomikos valdymui ir tvaraus augimo sąlygoms gerinti pvz.

Sprendimas visą MFP sumą išmokėti paskolų forma yra pagrįstas, atsižvelgiant į Jordanijos išsivystymo lygį vertinant pagal vienam gyventojui tenkančias pajamas ir skolos rodiklius.

jordanija ir pasaulio prekybos sistema  arabų šalių pavyzdys

Iš tiesų, Jordanija netenkina reikalavimų lengvatiniam finansavimui gauti nei iš Tarptautinės plėtros asociacijos, nei iš TVF Skurdo mažinimo ir augimo fondo. Subsidiarumo principas taikomas tokiu mastu, kokiu Jordanijos makroekonomikos stabilumo atkūrimo trumpuoju laikotarpiu tikslų valstybės narės negali tinkamai pasiekti pačios, todėl jų geriau siekti Europos Sąjungos lygmeniu. Jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys priežastys — biudžeto apribojimai nacionaliniu lygmeniu ir poreikis užtikrinti patikimą pagalbos teikėjų veiksmų koordinavimą siekiant užtikrinti didžiausią pagalbos mastą ir veiksmingumą.

Remdamasi TVF skaičiavimais, atliktais fx tendencijos prekybos strategijos į rezervinį susitarimą, Komisija nustatė, kad pagalbos suma — m. Tai atitinka standartines Jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys operacijų naštos pasidalijimo taisykles.

Atsižvelgiant į pagalbą, kurią Jordanijai įsipareigojo suteikti kiti dvišaliai ir daugiašaliai pagalbos teikėjai ir kreditoriai, laikoma, kad ši ES tenkanti dalis yra tinkama. Projektų finansavimas arba techninė pagalba nebūtų tinkamos arba pakankamos priemonės šiems makroekonominiams tikslams įgyvendinti. Palyginti su kitomis ES priemonėmis, svarbiausias makrofinansinės pagalbos privalumas yra tai, kad ją teikiant sumažėtų išorės finansinių suvaržymų ir būtų padedama kurti stabilią makroekonominę sistemą, kartu skatinant tvarią mokėjimų balanso ir biudžeto būklę, ir tinkamą struktūrinių reformų pagrindą.

Kadangi makrofinansinė pagalba padeda sukurti bendrą tinkamą pagrindą makroekonominei ir struktūrinei politikai vykdyti, ši pagalba gali padidinti kitų Jordanijoje vykdomų veiksmų, finansuojamų pagal kitas siauresnio profilio ES finansines priemones, veiksmingumą. Darant prielaidą, kad pirmoji paskolos dalis mln. EUR bus išmokėta m. EUR — m. Siūloma makrofinansine pagalba turėtų būti galima naudotis dvejus metus nuo pirmosios susitarimo memorandumo įsigaliojimo dienos.

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos sudarytas asociacijos susitarimas įsigaliojo m. Dvišalis politinis dialogas ir ekonominis bendradarbiavimas buvo toliau plėtojami įgyvendinant EKP veiksmų planus, kurių paskutinis apima — m. Sąjunga suteikė Jordanijai aukštesnio lygio statuso partnerystę, tokiu būdu išplėsdama abiejų šalių bendradarbiavimo sritis; 2        nuo m. Dėl pablogėjusios situacijos pasaulyje, nuolatinių gamtinių dujų iš Egipto tiekimo sutrikimų, privertusių Jordaniją vietoj iš Egipto jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys dujų elektros gamybai naudoti brangesnį kurą, jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys dėl didelių į šalį plūstančių pabėgėlių iš Sirijos srautų susidarė didelės išorės ir biudžeto finansavimo spragos; 3        nuo Arabų pavasario pradžios Sąjunga įvairiomis progomis yra išreiškusi pasižadėjimą remti Jordaniją šiai įgyvendinant ekonominę ir politinę reformą.

jordanija ir pasaulio prekybos sistema  arabų šalių pavyzdys

Šis pasižadėjimas buvo dar kartą patvirtintas m. Jordanijos parlamentas priėmė per 40 konstitucijos pataisų — tai reikšmingas žingsnis kuriant pilnavertę demokratinę sistemą. Politinė ir ekonominė Sąjungos parama Jordanijos reformų procesui atitinka Sąjungos politiką Viduržemio jūros pietinio regiono atžvilgiu, kaip numatyta Europos kaimynystės politikoje; 5        m.

Jordanijos valdžios institucijos ir Tarptautinis valiutos fondas TVF sudarė trimetį rezervinį susitarimą dėl 1 mln. SST Jordanijos ekonominiam koregavimui ir reformų programai remti; 6        remdama Jordanijos politinių ir ekonominių reformų darbotvarkę — m.

Sąjunga skyrė mln. EUR subsidijų pagal įprastą bendradarbiavimo programą. Be to, 70 mln. EUR Jordanijai buvo skirta m. EUR Sąjungos humanitarinės pagalbos jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys Sirijos pabėgėliams remti; 7        m. Jordanija, atsižvelgdama į blogėjančią ekonominę padėtį ir perspektyvas, paprašė Sąjungos makrofinansinės pagalbos; 8        atsižvelgiant į tai, kad gavus TVF ir Pasaulio banko makroekonominę paramą vis dar išlieka Jordanijos mokėjimų balanso finansavimo trūkumas, ir į Jordanijos išorės finansinės būklės jautrumą išoriniams sukrėtimams, dėl kurio reikia užtikrinti atitinkamą užsienio valiutos atsargų lygį, laikoma, kad esamomis išskirtinėmis aplinkybėmis makrofinansinės pagalbos suteikimas būtų tinkamas atsakas į Jordanijos prašymą.

Sąjungos makrofinansinės pagalbos Jordanijai programa toliau — Sąjungos makrofinansinė pagalba paremtų Jordanijos ekonomikos stabilizaciją ir struktūrinių reformų darbotvarkę, papildydama išteklius, gaunamus pagal TVF finansinį susitarimą; 9        Sąjungos makrofinansinė pagalba turėtų ne tik papildyti TVF ir Pasaulio banko programas ir išteklius, bet ir užtikrinti papildomą Sąjungos dalyvavimo suteikiamą naudą.

Komisija turėtų užtikrinti, kad Sąjungos makrofinansinė pagalba teisiškai ir iš esmės atitiktų įvairiose išorės veiksmų srityse patvirtintas priemones bei kitas susijusias Sąjungos politikos sritis; 10      konkretūs Sąjungos makrofinansinės japoniškų žvakidžių nuotraukos tikslai turėtų būti: didinti Jordanijos viešųjų finansų valdymo sistemos veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskalinei konsolidacijai remti.

Komisija turėtų nuolat stebėti, kaip siekiama šių tikslų; 11      sąlygos, kuriomis grindžiama Sąjungos makrofinansinė pagalba, turėtų atitikti svarbiausius politikos, kurią Sąjunga vykdo Jordanijos atžvilgiu, principus ir tikslus; 12      siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos finansinių interesų, susijusių su šia makrofinansine pagalba, apsaugą, būtina, kad Jordanija priimtų tinkamas priemones, susijusias su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia finansine pagalba siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais.

Taip pat būtina, kad Komisija vykdytų tinkamą kontrolę ir kad Europos Audito Rūmai pasirūpintų tinkamu auditu; 13      Sąjungos makrofinansinės pagalbos suteikimas turėtų neturėti poveikio biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams; 14      šią pagalbą turėtų administruoti Komisija.

Siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir Ekonomikos ir finansų komitetas galėtų stebėti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas, Komisija turėtų juos periodiškai informuoti apie su pagalba susijusius pokyčius ir pateikti jiems atitinkamus dokumentus; 15      siekiant užtikrinti vienodas šio sprendimo įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal m. Tai, kad pagalbos suma yra gana didelė ir dėl to gali turėti didelį poveikį, yra pagrindas vykdyti nagrinėjimo procedūrą pagal Reglamento ES Nr.

Siekdama paremti Jordanijos ekonomikos stabilizaciją ir reformas, Sąjunga suteikia Jordanija makrofinansinę pagalbą, kurios maksimali suma — mln. Ši pagalba padės padengti Jordanijos mokėjimų balanso poreikius, kaip nustatyta dabartinėje TVF programoje.

Visa makrofinansinės pagalbos suma suteikiama Jordanijai paskolų forma. Komisijai suteikiami įgaliojimai Europos Sąjungos vardu kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų pasiskolinti reikalingus išteklius, kad galėtų juos paskolinti Jordanijai. Ilgiausias paskolų grąžinimo terminas — 15 metų.

Sąjungos makrofinansinės pagalbos mokėjimą administruoja Komisija, laikydamasi TVF ir Jordanijos susitarimų ar susitarimo memorandumų ir pagrindinių ekonomikos reformų principų ir tikslų, išdėstytų ES ir Jordanijos asociacijos susitarime ir ES ir Jordanijos — m. Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą bei Ekonomikos ir finansų komitetą apie Sąjungos makrofinansinės pagalbos administravimo pokyčius ir teikia jiems atitinkamus jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys.

Sąjungos makrofinansinė pagalba teikiama dvejus metus nuo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo memorandumo įsigaliojimo pirmosios dienos. Komisijai suteikiami įgaliojimai, laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, susitarti su Jordanijos valdžios institucijomis dėl su Sąjungos makrofinansine pagalba susijusių ekonominės politikos ir finansinių sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume, kuriame pateikiamas ir šių sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštis toliau — susitarimo memorandumas.

Jordanija ir pasaulio prekybos sistema arabų šalių pavyzdys politika ir finansinės sąlygos dera su 1 straipsnio 3 dalyje nurodytais susitarimais ar susitarimo memorandumais. Šiomis sąlygomis bus siekiama visų pirma gerinti Jordanijos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat ir naudojant Sąjungos makrofinansinę pagalbą. Komisija nuolat stebi pažangą, padarytą siekiant šių tikslų.

Pagalbos finansinės sąlygos išsamiai išdėstomos paskolos susitarime, dėl kurio susitaria Komisija ir Jordanijos valdžios institucijos. Sąjungos makrofinansinės pagalbos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija stebi, ar Jordanijos finansiniai mechanizmai, administracinės procedūros ir vidaus bei išorės kontrolės mechanizmai, susiję su pagalba, yra patikimi, taip pat, ar laikomasi suderinto tvarkaraščio.

Komisija periodiškai tikrina, ar Jordanijos ekonominė politika atitinka Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslus ir ar tinkamai laikomasi sutartų ekonominės politikos sąlygų.

Atlikdama tikrinimus Komisija glaudžiai bendradarbiauja su TVF ir Pasaulio banku, o prireikus — ir su Ekonomikos ir finansų komitetu.

Laikydamasi 2 dalyje nustatytų sąlygų Komisija Sąjungos finansinę pagalbą Jordanijai teikia dviem paskolos dalimis. Kiekvienos dalies dydis nustatomas susitarimo memorandume.

Komisija sprendžia dėl atskirų dalių išmokėjimo, atsižvelgdama į tai, ar tinkamai įgyvendinama TVF programa ir tenkinamos ekonominės politikos sąlygos, sutartos susitarimo memorandume. Antroji dalis išmokama ne anksčiau nei po trijų mėnesių nuo pirmosios dalies išmokėjimo dienos. Sąjungos lėšos mokamos Jordanijos centriniam bankui. Remiantis susitarimo memorandumo nuostatomis, dėl kurių bus susitarta, įskaitant likutinių biudžeto finansavimo poreikių patvirtinimą, Sąjungos lėšos prekybos galimybė gyventi būti sumokėtos Jordanijos finansų ministerijai, kuri yra galutinis gavėjas.

Su Sąjungos makrofinansine pagalba susijusios skolinimosi ir skolinimo operacijos atliekamos eurais, taikant tą pačią lėšų įskaitymo dieną, ir dėl jų Sąjunga neturi patirti su paskolos mokėjimo terminų pasikeitimu susijusios rizikos, valiutų kurso ar palūkanų normos rizikos arba kokios nors kitos komercinės rizikos.

Jordanijos prašymu Komisija imasi reikalingų veiksmų, kad į paskolos sąlygas būtų įtraukta išankstinio grąžinimo sąlyga.